Innkalling til ekstraordinært årsmøte 18.desember 2017

LOVER FOR NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE DESEMBER 2017

 

Styret i Norsk Münsterländer Klubb innkaller til ekstraordinært årsmøte

Sted: Helt sentralt. Adresse: Strandgata 19, 0152 Oslo.

Tid: mandag 18. desember 2017 – kl 18.30

I henhold til klubbens lover paragraf 3-5 kaller herved styret inn til ekstraordinært årsmøte for Norsk Münsterländer Klubb, mandag 18. desember kl. 18:30.

Dagsorden

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2. Valg av møteleder, referent, 2 representanter til å underskrive protokollen og tellekorps

Sak 3. Godkjennelse av fullmakter

Sak 4. Avsette et valgt medlem i avlsrådet for kleiner münsterländer på grunn av gjentakende samarbeidsproblemer. Avlsrådmedlemmet har ikke lenger tillit i styret og styret ber årsmøtet avsette avlsrådsmedlemmet. Det vises til vedlagte saksunderlag.

Styre vil besvare eventuelle spørsmål knyttet til saken.

 

Vel møtt!

Styret – Norsk Münsterländer Klubb

 

SAKSUNDERLAG.

Sak 4 Avsette et valgt medlem i avlsrådet for kleiner münsterländer på grunn av gjentakende samarbeidsproblemer.

På grunnlag av store samarbeidsproblemer har styret vedtatt mistillit til ett avlsrådmedlem grunnet stor uro i både styret og i avlsrådet. Av personvern hensyn oppgis ikke navn i innkallingen.

Det har siden årsmøte 1. mars vært konflikter knyttet til denne personen. Dette har gjort at arbeidsklimaet har vært krevende og samhandling har vært vanskelig å få til. Det går i all hovedsak på utbredt bruk av hersketeknikker ovenfor de andre i rådet og beskyldninger som ikke har rot i hverdagen. Situasjonen oppleves av flere øvrige rådsmedlemmer som uholdbar.

Styreleder har ved flere anledninger, basert på innspill fra øvrige medlemmer og egne erfaringer, hatt dialog vedrørende måten denne personen kommuniserer på og samhandler på. Denne dialogen har dessverre ikke endret hvordan adferden oppleves. Styret vurderer det slik at situasjonen ikke kan fortsette. Styret og klubben blir handlingslammet. Energi brukes på feil saker og vi har nå en situasjon hvor det er flere som ikke ønsker å bidra for klubben på grunn at de opplever samarbeidet rundt denne ene personen som uholdbar.

Dette har gått så langt og det rammer klubbens (NMLKs) arbeid i så stor grad at vi på styremøte 30. november 2017, besluttet å fremmes sak om mistillit til avlsrådmedlemmet og innkalle til ekstraordinært årsmøte. Styret fattet sitt vedtak med 6 stemmer for og ingen stemmer imot.

 

 

Kilde:
LOVER FOR NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB