Lover for Norsk Münsterländerklubb

Lover for Norsk Münsterländerklubb stiftet 22. november 1971
Vedtatt av årsmøtet 1974med senere endringer, senest av 4.3 2013 , 05.03.2014
Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den  29.05.2013

 

Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Münsterländerklubb, og forkortes til NMLK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklub benes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.

Klubben omfatter rasene Kleiner Münsterländer og Grosser Münsterländer

Klubben har verneting i Oslo.

 §1-2 Formål

NMLK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase som omfattes av klubben. NMLK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

 §1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

– Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite

 

 Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§2-2 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte.
Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte NMLK, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge NMLK, FKF og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller klubben.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/ eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap 7

 

§2-5 Disiplinær reaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.

§2-6 Gullmerke

Styret i NMLK kan beslutte at særlig fortjente medlemmer kan tildeles klubbens gullmerke. Skriftlig forslag med begrunnelse skal sendes styret 3 uker før styremøte. Alle medlemmer av NMLK har forslagsrett. Tildeling av Gullmerke krever 2/3 flertall i styremøtet. Det kreves skriftlig avstemming og det kan voteres uten debatt. Gullmerket utdeles på klubbens årsmøte, men kan alternativt utdeles på annet arrangement i klubbens regi.

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. april.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lov vedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møte rett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Hvert fremmøtt medlem kan maksimalt stille med 2 fullmakter.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.
Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg.
Forhåndsstemmer skal være styret i hende se nest en uke før årsmøtet.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2
representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan
sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra
medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Budsjett for neste år- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5  uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter,
innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.
Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år

i) Velge:

– Leder for 1 år
– Nestleder for 1 år
– 2 styremedlemmer for 2 år
– 2 varamedlemmer for 1 år
– 3 medlemmer til hvert av rådene, jaktråd, utstillingsråd og avlsråd grosser velges for 2 år.
– 4 medlemmer til avlsråd kleiner for 2 år.
Rådene konstituerer seg selv, og leder av hvert av rådene er automatisk styremedlem i NMLK.
– Revisor med vararevisor for 2 år.
– Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1vararepresentanter for 1 år
– Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
– Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om
dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
– Alle som velges eller oppnevnes til tillitsverv skal være medlemmer av klubben
– Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dette gjelder også ved valg..- Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige  tillitsverv,    kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for langer det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dette gjelder også ved valg.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er:

– lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer inklusiv avlsråd, andre faste råd,, redaktør og eventuelt andre representanter for NMLK.
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
– velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor.
Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og
endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover § 6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte.
Beslutningen må stad festes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall.
Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler formål bestemt av årsmøtet.
Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Lover for Norsk Münsterländerklubb stiftet 22. november 1971
Vedtatt av årsmøtet 1974med senere endringer, senest av 4.3 2013
Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbundden 29.05.2013

 

Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Münsterländerklubb, og forkortes til NMLK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.
Klubben omfatter rasene Kleiner Münsterländer og Grosser Münsterländer
Klubben har verneting i Oslo.

§1-2 Formål

NMLK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase som omfattes av klubben . NMLK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

– Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite
– NMLK har ingen avdelinger

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§2-2 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte.
Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte NMLK, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge NMLK, FKF og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller klubben.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKK’s  lover Kap 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner

NKKs  lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.

§2-6 Gullmerke

Styret i NMLK kan beslutte at særlig fortjente medlemmer kan tildeles klubbens gullmerke. Skriftlig forslag med begrunnelse skal sendes styret 3 uker før styremøte. Alle medlemmer av NMLK har forslagsrett. Tildeling av Gullmerke krever 2/3 flertall i styremøtet. Det kreves skriftlig avstemming og det kan voteres uten debatt. Gullmerket utdeles på klubbens årsmøte, men kan alternativt utdeles på annet arrangement i klubbens regi.

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtetog avholdes hvert år innen 1. april.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Hvert fremmøtt medlem kan maksimalt stille med 2 fullmakter.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.
Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2
representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan
sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:

– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra
medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i  hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer,  fullmakter
innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.
Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år

i) Velge:

– Leder for 1 år
– Nestleder for 1 år
– 2 styremedlemmer for 2 år
– 2 varamedlemmer for 1 år
– 3 medlemmer til hvert av rådene, jaktråd, utstillingsråd, avlsråd kleiner og
avlsråd grosser velges for 2 år. Rådene konstituerer seg selv, og leder av
hvert av rådene er automatisk styremedlem i NMLK.
– Revisor med vararevisor for 2 år.
– Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1vararepresentanter for 1 år
– Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
– Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om
dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
– Alle som velges eller oppnevnes til tillitsverv skal være medlemmer av klubben
– Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet
dette gjelder også ved valg..
– Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for    langer det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære       saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet
dette gjelder også ved valg.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det.
Det skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene
FKF og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er:

– lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer inklusiv avlsråd, andre faste råd,, redaktør og eventuelt andre representanter for NMLK.
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
– velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor.
Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og
endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt   som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover § 6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte.
Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall.
Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler formål bestemt av årsmøtet.
Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Norsk Münsterländerklubb stiftet 22. november 1972.
Vedtatt av årsmøtet 1974, sist endret av årsmøtet den 9. mars 2006.

KAPITTEL 1 – NAVN OG FORMÅL

§ 1 Navn

            Klubbens navn er Norsk Münsterländerklubb, her forkortet til NMLK.

§ 2 Tilknytning

           NMLK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK). Og omfatter rasen(e) Kleiner og     Grosser Münsterländer

Klubben har verneting i Oslo.

§ 3 Formål

Klubbens formål er å
a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
b) fremme mulighetene for aktivitet med hund
c) fremme utviklingen av den/de rase(r) klubben forvalter
d) arbeide for å bevare rasen(e) ut fra rasestandard og bruksegenskaper
e) bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt tilpassede individer
f) ivareta medlemmenes kynologiske interesser

KAPITTEL 2 – MEDLEMSKAP

§ 4 Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

§ 5 Medlemskontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer en ett år.

§ 6 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Med­lemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§ 7 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:
a) utmeldelse
b) strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre
e) vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disi­pli­nærkomite
f) vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opp­­hører da i alle NKKs medlemsklubber klubber

§ 8 Disiplinære reaksjoner (felles regler for alle klubber)

Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette.

Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid.

Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre.

Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel.

Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende.

§ 9 Gullmerke

Styret kan beslutte at særlig fortjente medlemmer kan motta klubbens gullmerke. Skriftlig forslag med begrunnelse skal sendes styret 3 uker før styremøte. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Gullmerket utdeles på klubbens årsmøte.

KAPITTEL 3 – ORGANISASJON

§10 Klubbens organer

a) Årsmøtet
b) Ekstraordinær årsmøte
c) Styre
d) Rådene
e) Valgkomite

§ 11 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 1. april, og innkalles av styret:
– med minst 4 ukers varsel.

Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer:
– med minst 8 ukers varsel
slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen.

Med innkallelsen skal følge:

 • Dagsorden
  På forespørsel sendes/mailes også ut:
 • Undertegnet Årsberetning
 • Undertegnet regnskap med revisors beretning
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 31.01.
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet
  – senest 5 uker før møtedato.

Leder og nestleder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år.

Styremedlemmene og varamedlemmer velges for 2 år ad gangen.
Maks 3 styremedlemmer trer ut hvert år.

Det velges 3 medlemmer til hvert av rådene, jaktråd, utstillingsråd, avlsråd kleiner, avlsråd grosser. Rådene konstituerer seg selv, og leder av rådene er automatisk styremedlemmer. Alle tillitsvalgte skal være medlemmer av klubben.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

Møte- og stemmerett i årsmøtet har:
Alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves.

§ 12 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene for­langer det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

§ 13 Årsmøtet behandler
Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps.

 • Årsberetning.
 • Regnskap med revisors beretning.
 • Budsjett for neste år.
 • Planer for drift og aktivitet neste år.
 • Opprettelse eller nedleggelse av råd

Valg av:

 • Leder.
 • Nestleder
 • 2 Styremedlemmer og rådsmedlemmer.
 • 2 vararepresentanter.
 • Valg av revisor med vararevisor.
 • Eventuelt honorarer til revisor.
 • Valg av Valgkomite med 1 vararepresentant.
 • Andre saker som står oppført på dagsorden.

§ 14 Tillitsverv
Personer som er dømt for dyremishandling etter ?Lov om dyrevern? (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

§ 15 Styret

Styret består av leder, nestleder, 2 styremedlemmer, 4 rådsledere og vararepresentanter som alle velges av årsmøtet.
Styret har ansvar for å:

a) Lede klubben mellom årsmøtene.
b) Avholde årsmøte.
c) Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.
d) Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
e) Oppnevne sekretær, redaktør, kasserer og representanter for klubben, og evt. fastsette godtgjørelse til disse.
f) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regions.
g) Oppnevne komiteer og representanter for klubben.
h) Utarbeide retningslinjer og instrukser for avlsråd, komiteer, sekretær, kasserer og eventuelle redaktører (Fuglehunden og Internett).

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er tilstede.

Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.

§ 16 Valgkomite

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant. Valgkomiteen velger leder innen sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.

KAPITTEL 4 – REVISOR

§ 18 Revisor
Årsmøtet velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

KAPITTEL 5 – DIVERSE BESTEMMELSER

§ 19 Lovendring
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige.

§ 20 Stemmetall
Det kreves kvalifisert flertall for valg av:
Lovendring og oppløsning.
Der intet er annet er nevnt kreves det absolutt flertall.

§ 21 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme av de under paragraf 2 nevnte formål.

Definisjoner

Absolutt flertall
Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

Kvalifisert flertall
Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.