Ektopisk ureter – oppdatering juli 18

Årsmøtet til Verband KlM som ble avholdt 17.03.18, vedtok følgende om Ureterundersøkelse av avlshunder:

Før avlshunder kan brukes i avl for første gang, skal det på grunnlag av ultralydundersøkelse fremlegges dokumentasjon på at de ikke lider av urinledermisdannelse (Ureter-C).

Hunder som ved undersøkelsen blir klassifisert som A eller B merkes i Dogbase med «Undersøkt for Ureter» og tillates brukt i avl. Det offentliggjøres ikke om hunden har A eller B. Hunder som ved undersøkelsen blir klassifisert som C merkes i Dogbase med «Ureterektopie» og utelukkes fra avl.

Fra juni 2016 til og med 12. mars 2018 ble det undersøkt 243 hunder i Tyskland; 139 tisper og 104 hanhunder. Av de undersøkte hundene ble 68% klassifisert som A, 24% som B og 7% som C. For de øvrige (1%) var det ikke mulig å avlese noe resultat. Blant hanhunder var andelen B-hunder vesentlig høyere enn hos tispene. A- og B-hunder, totalt 92% av de undersøkte, kan benyttes i avl når øvrige krav er oppfylt.

På årsmøtet til NMLK 1. mars i år, var det flere som argumenterte mot testing av avlshundene våre med begrunnelse at Ureter ikke forekommer uten at hunden har symptomer. Undersøkelsen fra Tyskland viser at dette ikke er riktig, da kun 31% av C-hundene hadde symptomer ved undersøkelsestidspunktet. I Norge har vi som tidligere nevnt 2 hunder med påvist Ureter. I tillegg har vi nå 2 hunder som er undersøkt og funnet fri for Ureter.

Avlsrådet for KlM anbefaler alle som tenker å bruke hundene i avl å få disse undersøkt.

Undersøkelsen koster ca. 3.500,- kroner, og en del av dette beløpet kan søkes refundert fra NMLK.

Ta kontakt med avlsrådet for nærmere informasjon.

Prosedyre for ultralydundersøkelse m.t.p ektopisk ureter hos Kleiner Münsterländer.

* Hunden møter fastende, dvs. ingen fôring siste 6 timer. Hunden skal ha fri tilgang på vann, og ikke urinere siste timene før undersøkelsen. En fylt blære er en forutsetning for tilfredsstillende undersøkelse.

* Ultralydundersøkelsen har som formål å vurdere ureterinnmunning basert på lokalisering av ureter-jets. For å lettere se ureter-jets, kan hunden gis en dose furix og evt. også legges på intravenøs væske.

* Dokumentasjon av undersøkelsen tas ut på USB-stick. Navn på hunden og reg.nr eller chipnummer skal fremkomme på ultralydklippene/stillbildene.  

* Dokumentasjonen skal inneholde følgende:

1. Stillbilder eller video av hele urinblæren i to plan.

2. Det skal være stillbilder eller video av begge nyrer i lengdesnitt og tverrsnitt for å vurdere om det er dilatasjon av nyrebekken.

3. Stillbilder av ureter-jets, med merking av høyre og venstre side. Minst ett bilde av hver jet i lengde- og tverrsnitt.

4. Videosekvenser av ureter-jets i lengde- og tverrsnitt.

5. Stillbilde med måling av avstand fra ureteråpning til vesico-urethral overgang.

Foreløpig klassifisering av undersøkelsen hos utvokste KlM:

A: Uretermunning i blæren med en avstand ≥ 15 mm til vesico-urethral overgang

B: Uretermunning i blæren med en avstand < 15 mm til vesico-urethral overgang C: Uretermunning utenfor blæren eller uretermunning i blæren med ureterdilatasjon eller nyrebekkendilatasjon. Ureterocele.