KAPITTEL 1 – NAVN OG FORMÅL

§ 1 Navn

            Klubbens navn er Norsk Münsterländerklubb, her forkortet til NMLK.

§ 2 Tilknytning

           NMLK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK). Og omfatter rasen(e) Kleiner og     Grosser Münsterländer

Klubben har verneting i Oslo.

§ 3 Formål

Klubbens formål er å
a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
b) fremme mulighetene for aktivitet med hund
c) fremme utviklingen av den/de rase(r) klubben forvalter
d) arbeide for å bevare rasen(e) ut fra rasestandard og bruksegenskaper
e) bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt tilpassede individer
f) ivareta medlemmenes kynologiske interesser

KAPITTEL 2 – MEDLEMSKAP

§ 4 Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

§ 5 Medlemskontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer en ett år.

§ 6 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Med­lemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§ 7 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:
a) utmeldelse
b) strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre
e) vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disi­pli­nærkomite
f) vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opp­­hører da i alle NKKs medlemsklubber klubber

§ 8 Disiplinære reaksjoner (felles regler for alle klubber)

Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette.

Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid.

Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre.

Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel.

Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende.

§ 9 Gullmerke

Styret kan beslutte at særlig fortjente medlemmer kan motta klubbens gullmerke. Skriftlig forslag med begrunnelse skal sendes styret 3 uker før styremøte. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Gullmerket utdeles på klubbens årsmøte.

KAPITTEL 3 – ORGANISASJON

§10 Klubbens organer

a) Årsmøtet
b) Ekstraordinær årsmøte
c) Styre
d) Rådene
e) Valgkomite

§ 11 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 1. april, og innkalles av styret:
– med minst 4 ukers varsel.

Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer:
– med minst 8 ukers varsel
slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen.

Med innkallelsen skal følge:

 • Dagsorden
  På forespørsel sendes/mailes også ut:
 • Undertegnet Årsberetning
 • Undertegnet regnskap med revisors beretning
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 31.01.
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet
  – senest 5 uker før møtedato.

Leder og nestleder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år.

Styremedlemmene og varamedlemmer velges for 2 år ad gangen.
Maks 3 styremedlemmer trer ut hvert år.

Det velges 3 medlemmer til hvert av rådene, jaktråd, utstillingsråd, avlsråd kleiner, avlsråd grosser. Rådene konstituerer seg selv, og leder av rådene er automatisk styremedlemmer. Alle tillitsvalgte skal være medlemmer av klubben.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

Møte- og stemmerett i årsmøtet har:
Alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves.

§ 12 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene for­langer det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

§ 13 Årsmøtet behandler
Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps.

 • Årsberetning.
 • Regnskap med revisors beretning.
 • Budsjett for neste år.
 • Planer for drift og aktivitet neste år.
 • Opprettelse eller nedleggelse av råd

Valg av:

 • Leder.
 • Nestleder
 • 2 Styremedlemmer og rådsmedlemmer.
 • 2 vararepresentanter.
 • Valg av revisor med vararevisor.
 • Eventuelt honorarer til revisor.
 • Valg av Valgkomite med 1 vararepresentant.
 • Andre saker som står oppført på dagsorden.

§ 14 Tillitsverv
Personer som er dømt for dyremishandling etter ?Lov om dyrevern? (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

§ 15 Styret

Styret består av leder, nestleder, 2 styremedlemmer, 4 rådsledere og vararepresentanter som alle velges av årsmøtet.
Styret har ansvar for å:

a) Lede klubben mellom årsmøtene.
b) Avholde årsmøte.
c) Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.
d) Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
e) Oppnevne sekretær, redaktør, kasserer og representanter for klubben, og evt. fastsette godtgjørelse til disse.
f) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regions.
g) Oppnevne komiteer og representanter for klubben.
h) Utarbeide retningslinjer og instrukser for avlsråd, komiteer, sekretær, kasserer og eventuelle redaktører (Fuglehunden og Internett).

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er tilstede.

Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.

§ 16 Valgkomite

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant. Valgkomiteen velger leder innen sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.

KAPITTEL 4 – REVISOR

§ 18 Revisor
Årsmøtet velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

KAPITTEL 5 – DIVERSE BESTEMMELSER

§ 19 Lovendring
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige.

§ 20 Stemmetall
Det kreves kvalifisert flertall for valg av:
Lovendring og oppløsning.
Der intet er annet er nevnt kreves det absolutt flertall.

§ 21 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme av de under paragraf 2 nevnte formål.

 

Definisjoner

Absolutt flertall
Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

Kvalifisert flertall
Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer

 

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen