NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Lover for Norsk Münsterländerklubb stiftet 22. november 1971
Vedtatt av årsmøtet 1974 med senere endringer, senest 09.03.2021 og 12.03.2024.
Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den  xx.xx.xxxx

 

Kap 1 Innledende bestemmelser

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Münsterländerklubb, og forkortes til NMLK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.

Klubben omfatter rasene Kleiner Münsterländer og Grosser Münsterländer

Klubben har verneting i Oslo.

 • 1-2 Formål

NMLK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase som omfattes av klubben. NMLK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avlsarbeidet skal styres mot et definert avlsmål, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

 • 1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

– Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite

 

 Kap 2 Medlemskap og krav til dette

 • 2-1 Medlemskap

Enhver kan søke om medlemskap i NMLK. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Ektefelle, samboer og barn til medlem kan oppta familiemedlemskap i klubben. Familiemedlem har like rettigheter og plikter som medlem, men skal ikke motta klubbens medlemsblad.

 • 2-2 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte.
Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

 • 2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte NMLKs, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge NMLK, FKF og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene skal dele opplysninger og data som kan inngå i klubbens systematiske avlsarbeid, samt gi klubben disposisjonsrett til å anvende dataene for beregninger av avlsverdier, statistikker og andre avlsformål. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller klubben.

 • 2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. a) Utmeldelse.
  b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/ eller annen uregulert gjeld til klubben
  c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
  d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
 • 2-5 Disiplinær reaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.

 • 2-6 Gullmerke

Styret i NMLK kan beslutte at særlig fortjente medlemmer kan tildeles klubbens gullmerke. Skriftlig forslag med begrunnelse skal sendes styret 3 uker før styremøte. Alle medlemmer av NMLK har forslagsrett. Tildeling av Gullmerke krever 2/3 flertall i styremøtet. Det kreves skriftlig avstemming og det kan voteres uten debatt. Gullmerket utdeles på klubbens årsmøte, men kan alternativt utdeles på annet arrangement i klubbens regi.

Kap 3 Organisasjon

 • 3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. april. Årsmøtet kan også holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Styret i klubben beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

Blir årsmøtet holdt som digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger systemer som sikrer at lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen. For øvrig gjelder retningslinjer for avholdelse av digitalt årsmøte fastsatt av NKKs Hovedstyre.

 • 3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet, uavhengig av om møtet avholdes fysisk eller helt eller delvis digitalt.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Hvert fremmøtt medlem kan maksimalt stille med 2 fullmakter.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Med personlig fremmøte menes også gyldig elektronisk deltakelse på årsmøtet.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2
representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

 • 3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan
sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

Informasjon om digitalt årsmøte og hvordan det skal avholdes dersom styret beslutter at møtet skal avholdes digitalt.
– Dagsorden (eller; Sakslisten)
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra
medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i        hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 • 3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er:

 1. a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter,
  innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
  b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
  protokollen fra møtet.
  c) Behandle årsberetning
  d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
  e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
  f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.
  Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
  g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
  h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år

  i) Velge:

– Leder for 1 år
– Nestleder for 1 år
– 2 styremedlemmer for 2 år
– 2 varamedlemmer for 1 år
– 3 medlemmer til hvert av rådene, jaktråd, utstillingsråd og avlsråd grosser velges   for 2 år.
– 4 medlemmer til avlsråd kleiner for 2 år.
Rådene konstituerer seg selv, og leder av hvert av rådene er automatisk styremedlem i NMLK.
– Revisor med vararevisor for 2 år.
– Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Det kan likevel fremmes benkeforslag når det ikke foreligger kandidater for eksempel fordi kandidater har trukket seg, begrenset til to kandidater. I helt særlige tilfeller hvor det ikke foreligger kandidater og hvor det begrunnes at det er viktig for klubbens drift og at hensynet til forskjellige interesser er ivaretatt, kan benkeforslag også skje for flere enn to kandidater.

Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

 • 3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, men ikke ved valg.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Ved valg; forslag må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

Kap 4 Styret mv.

 • 4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 • 4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.

 • 4-3 Styrets oppgaver er:

– lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte, herunder i hvilken form årsmøtet skal gjennomføres
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer inklusiv avlsråd, andre faste råd, redaktør og eventuelt andre representanter for NMLK.
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
– velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 • 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. Valgkomiteen skal redegjøre for alle foreslåtte kandidater som er foreslått i henhold til gjeldende regler. Disse vil da være valgbare i Årsmøtet.

 • 5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 • 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 • 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jf. NKKs lover § 6-1.

 • 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler formål bestemt av årsmøtet. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

 • 6-4 Flertallsdefinisjoner

De til enhver tid gjeldende flertallsdefinisjoner i NKKs lovmal for klubber skal legges til grunn.

Simpelt flertall

 • Flest stemmer

Alminnelig flertall

 • 50 % +1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

 • 50 % +1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

 • 2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall
 • Blanke stemmer teller
 • Bruk er vedtektsfestet

Ved valg; Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

 

SØK