Fondsstyret 2020:

Kristin Ruud Alvseike, tlf 99 57 19 58 mail:leder@nmlk.no

Christian Bakke, tlf 92 05 06 54 mail ch-bakke@online.no

Eva Kulstadvik, tlf. 40 87 96 28 mail: eva-ku@online.no

Statutter for NMLKs opplærings- og aktivitetsfond

§ 1 Opprettelse

Norsk Münsterländer Klubbs opplærings- og aktivitetsfond ble godkjent i budsjett for 2008 av generalforsamlingen 12. februar, og opprettet etter styrevedtak 12. mars 2008.

§ 2 Formue

Fondets formue utgjorde ved opprettelsen kr. 20.000,- Styret i NMLK skal ved hvert årsskifte vurdere fondets formue, og foreslå endring i neste års budsjett. Endring av formuen kan gjennomføres dersom generalforsamlingen vedtar budsjettet.

§ 3 Formål

Fondets formål er todelt:

  1. Gi støtte til opplæringstiltak for enkeltmedlemmer i NMLK dersom opplæringen er i klubbens interesse og relevant i forhold til klubbens aktiviteter.
  2. Gi støtte til enkeltmedlemmer eller gruppe av medlemmer i forbindelse med aktiviteter som direkte eller indirekte er knyttet til hundehold.
§ 4 Forvaltning

Fondet forvaltes av et fondsstyre på 3 medlemmer. Fondsstyret utpekes av klubbens styre for ett år av gangen, og skal bestå av klubbens leder, en DK og et ?frivillig? medlem i NMLK. Klubbens leder er også fondsstyrets leder. Fondsstyret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.

§ 5 Bestemmelser og regnskap

Fondsstyret fastsetter bestemmelser om fondets administrasjon og forvaltning, herunder bidragsmottakers plikter og rettigheter. Fondets regnskap revideres av klubbens revisor(er) hvert år i samband med revidering av hovedregnskap.

§ 6 Endring av fondets statutter – oppløsing

Endringer av fondets statutter kan vedtas av styret i NMLK. Dersom styret beslutter å oppløse fondet, skal fondets formue i sin helhet tilbakeføres til NMLKs hovedkasse.

§ 7 Ikrafttredelse

Disse statutter trer i kraft etter vedtak i NMLKs styre 06. mai 2008.

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen