NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Fondsstyret 2023:

Kristin Ruud Alvseike, tlf 99 57 19 58 mail:leder@nmlk.no

Thomas Hammerstad, tlf 92 08 07 17 mail thomashammerstad@gmail.com

Henriette Seyffarth, tlf. 97 73 18 48 mail:  Henriette.Seyffarth@gmail.com

Statutter for NMLKs opplærings- og aktivitetsfond

§ 1 Opprettelse

Norsk Münsterländer Klubbs opplærings- og aktivitetsfond ble godkjent i budsjett for 2008 av generalforsamlingen 12. februar, og opprettet etter styrevedtak 12. mars 2008.

§ 2 Formue

Fondets formue utgjorde ved opprettelsen kr. 20.000,- Styret i NMLK skal ved hvert årsskifte vurdere fondets formue, og foreslå endring i neste års budsjett. Endring av formuen kan gjennomføres dersom generalforsamlingen vedtar budsjettet.

§ 3 Formål

Fondets formål er todelt:

  1. Gi støtte til opplæringstiltak for enkeltmedlemmer i NMLK dersom opplæringen er i klubbens interesse og relevant i forhold til klubbens aktiviteter.
  2. Gi støtte til enkeltmedlemmer eller gruppe av medlemmer i forbindelse med aktiviteter som direkte eller indirekte er knyttet til hundehold.
§ 4 Forvaltning

Fondet forvaltes av et fondsstyre på 3 medlemmer. Fondsstyret utpekes av klubbens styre for ett år av gangen, og skal bestå av klubbens leder, en DK og et ?frivillig? medlem i NMLK. Klubbens leder er også fondsstyrets leder. Fondsstyret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.

§ 5 Bestemmelser og regnskap

Fondsstyret fastsetter bestemmelser om fondets administrasjon og forvaltning, herunder bidragsmottakers plikter og rettigheter. Fondets regnskap revideres av klubbens revisor(er) hvert år i samband med revidering av hovedregnskap.

§ 6 Endring av fondets statutter – oppløsing

Endringer av fondets statutter kan vedtas av styret i NMLK. Dersom styret beslutter å oppløse fondet, skal fondets formue i sin helhet tilbakeføres til NMLKs hovedkasse.

§ 7 Ikrafttredelse

Disse statutter trer i kraft etter vedtak i NMLKs styre 06. mai 2008.

Veileder for søknad om tilskudd til aktiviteter i regi av distriktskontakter NMLK

SØK