Innspill fra Gidske Houge

Innspill til avlsplan 2017-2027

Gratulerer med et flott utkast til avlsplan for de 10 neste årene. Jeg synes dokumentet er godt skrevet og dekker det meste av relevante tema. Det er veldig positivt at de tyske prøvene og fullbruksprøvene er tatt med som grunnlag for en eventuell avlsgodkjenning.

Jeg har følgende innspill og kommentarer til planen:

1. Jaktlyst statistikk
Statistikken som det vises til på side 7 viser snittet av alle KLM starter. Når en vet at antall starter mellom hunder varierer sterkt er det betenkelig å vise til dette. Det er naturlig at en fører med en god hund som ofte får skryt for hunden sin stiller oftere på prøve enn en som ikke får like gode kritikker. Dette vil derfor gi et feilaktig bilde av situasjonen da snittet vil ligge kunstig høyt. Det må være snittet til hver enkelt hund som er av interesse for avlsarbeidet. Om man da ser på snittet for hvert årskull vil en kunne se om det er avlsmessig fremgang eller ikke. En må også huske på at man skal ha et visst antall registreringer før gjennomsnittet kan stoles på. Med få registreringer (her antall startende hunder) kan det knyttes usikkerhet til statistikken. Det er derfor viktig at klubben fortsetter det gode arbeidet med å få flere til å stille hundene sine på prøve.

2. Avlsgodkjenning
Økt jaktlyst er satt som en målsetting for rasen. Ser en på avlskriteriene står det nå at en liste 2 hund må vært startet minst 3 ganger og ha et snitt på minst 3 i jaktlyst for å bli godkjent avlshund. Det er veldig positivt at dette nå er tallfestet, og ikke bare at det er referert til snittet av rasen. Det jeg mener er uheldig her er at samme kriteriet ikke gjelder for liste 1 hundene. Sett at en hund ikke gjør det videre bra på jaktprøver, og nærmest snubler over en fugl på prøve, får godkjent fuglearbeid, og klarer så vidt å få en 3. UK. Gitt at de andre kriteriene er på plass vil denne hunden så bli automatisk avlsgodkjent, selv om den kanskje har prestert  under snittet for rasen på jaktlyst. Jeg mener derfor at tilsvarende krav bør innføres for liste 1 hundene; at de må  ha vært startet minst 3 ganger med et snitt på minst 3 i jaktlyst. Om man ønsker å gjøre det enda gjevere med liste 1 hund kontra en liste 2 hund kan man jo også sette at snittet for liste 1 hundene må være høyere, f.eks. 3,2 eller 3,5.

3. Bruk av utenlandske hannhunder
Det står ikke omtalt noen krav når det gjelder bruk av utenlandske hannhunder. Avlskravene fra land til land kan variere stort. Det er ikke sikkert at alle utenlandske raseklubber setter krav til både helse, utstilling og dokumenterte jaktegenskaper slik vi gjør. Som et minimum bør man kreve at hannhunden er HD fri.

4.  HD
Tabellen på side 5 viser kun norskfødte hunder. Det er jo riktig å gjøre siden det er disse hundene norsk münsterländerklubb har kontroll over avlen på. Men det ville være veldig spennende å se en tilsvarende tabell for norskeide importerte hunder for å se om det er stor forskjell  på resultatene mellom norskfødte og importerte. Dette kan igjen gi et innspill på spørsmålet om hvordan en håndterer avl på tvers av grensene og eventuelle problemer dette kan gi.

5. Gemytt/atferd
I avsnittet om gemytt og atferd er det kun referert til kritikker fra utstillinger som mulig kilde til informasjon. Dette er feil. I Norge finnes det tre offisielle tester som gir korrekt og objektiv informasjon om hundens mentalitet. Det er karaktertest, mentalbeskrivelse for hund (MH) og funksjonsanalyse. Sistnevnte er rettet mer mot brukshunder, men i Sverige har flere raseklubber hatt god suksess med å oppfordre oppdrettere til teste hundene gjennom mentalbeskrivelse for hund. En kan da lage en raseprofil, og vurdere eventuelle atferdsmessige problemer som måtte vise seg, f.eks. stress og mangel på mot.

 

Mvh

Gidske Houge