NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Regler for Apportprøve

En rask oversikt over de oppdaterte reglene for apportpøver til deg som skal starte i sommer.

Regler for Apportprøve – gyldig fra 01.01.2024

VANNAPPORT, SPORAPPORT OG SØKAPPORT

I disse disipliner prøves hundene enkeltvis. På apportprøver er det førers ansvar å stille med medbrakt fugl. Fuglen skal i utgangspunktet være hel, men en kroppsdel (f.eks. ett ben eller hode) som naturlig kan falle av i ett hagleskudd kan tillates. Opptint, fersk, frosset og tørket fugl med eller uten brystfileter tillates som apportobjekter.

Alle tørket fugl som har fjernede brystfileter kan erstatte disse med noe som er egnet. Fuglene skal ha en gjenkjennelig form. På vannøvelsen tillates dummy som er påsatt fjær eller vinger fra jaktbare fuglearter. Det er ikke tillatt å bruke nett rundt fuglene, med unntak av vannapporten hvor det tillates på tørket fugl med eller uten brystfileter og på dummy.

Som slepefugl anbefales det å bruke fersk eller opptint fugl uten brystfileter. Det er ikke krav om at det benyttes samme art til å slepe sporet som det som legges på sporenden. Slepefuglen skal være av akseptabel kvalitet. Alle apportobjekter skal godkjennes av dommer. I alle øvelser kan hunden settes på inntil tre ganger. Vannapport: Hundens vannpasjon og dens evne til
samarbeid med fører for å lokalisere viltet og apportere det fra vannet skal prøves.

Ved standplassen skal dommeren meddele føreren hvor han og hunden skal stå når fuglen kastes og hvor avlevering skal finne sted. Dette skal være minst 5 meter fra vannkanten slik at hunden har god anledning til å se fuglen bli kastet. Her skal fører oppholde seg mens hunden arbeider. Hunden skal kun dirigeres med tegn, tilrop eller fløyte. Hjelpemidler som ekstra skudd, steinkast o.l. er ikke tillatt. Hunden skal være fri og i ro ved førers fot inntil apportordre gis etter tegn fra dommeren. Dommeren avgjør når prøving av en hund skal avsluttes.

Særskilt for UK:
Vannapport i UK utføres ved apport av en fugl som kastes fra vannkanten og ut på dypt vann. Hunden må vise svømmeferdighet for å kunne premieres. Skudd løses ikke.

Særskilt for AK:
Vannapport i AK utføres ved apport av en fugl som umiddelbart etter skudd kastes fra båt/land minst 50 meter fra standplass. På vei mot fuglen skal hunden forsere et våtmarksområde. Den del av strekningen hunden må svømme over skal stå i forhold til prøveområdets beskaffenhet, slik at den samlede vanskelighetsgrad er mest mulig lik fra prøve til prøve. Om båt benyttes, skal den plasseres i en rett linje ut fra standplass og fugl etter skudd og kast. Avstand skal være minst 20 meter fra apportobjektet. Oppførsel i båten må presiseres, det skal foregå uten å forstyrre den som avprøves, dvs være stille og rolig.

 

SPORAPPORT (gjelder kun AK):

Hundens evne til å spore opp og apportere såret fugl skal prøves. Sporet legges i bukter med slakke vinkler. Det bør gå dels gjennom åpen mark og dels gjennom vegetasjonsrikt terreng, og på betryggende avstand fra tidligere lagte spor. Standplassen og sporets forløp markeres. Ved sporets slutt legges viltet, eventuelt et annet enn det som er slept, men av lovlig jaktbart fuglevilt. Sportrekker med trekkfugl må plassere seg i forhold til vind og terreng ved sporende i forhold til hvordan viltet plasseres. Føreren får anvist standplass og sporretning («skuddsted» og «fluktretning»). Sporet i AK skal være minst 200 meter langt og ha minst 3 stk. retningsforandringer.

Hunden kan føres frem til startpunktet i line. Der må hunden løses fra linen. På kommando skal hunden selvstendig finne sporet, som kan markeres om ikke naturlige punkter i terrenget benyttes, og begynne ca. 20 meter fra startstedet. Første spormarkering skal være synlig fra startstedet, og skal stå ca. 50 meter fra sporets begynnelse. Sportrekker kan ved behov markere retningsforandringene i sporet om topografi og vegetasjon tilsier at det da vil være lettere å beskrive hundens sporarbeide. Føreren skal oppholde seg på standplass så lenge hunden er under prøving. Fremme ved viltet skal hunden uten spesiell kommando gripe det og raskt vende tilbake til standplass hvor det avleveres til føreren. Hunden kan dirigeres fram til første merke, og fra samme merket og inn under retur.

Det bør i utgangspunktet trekkes nytt spor for hver hund, men arrangør / dommer kan unntaksvis beslutte at det er tillatt å starte to hunder på samme spor.

 

SØKAPPORT:
Hundens evne til å lokalisere og apportere skadet fugl som ikke har etterlatt seg spor skal prøves. For å sikre mest mulig like forhold med hensyn til luktbildet under avprøvingen, skal minimum fire hunder m/fører gå over det aktuelle terrenget på kryss og tvers. Apportobjektet legges ut i terrenget slik at det ikke er synlig fra standplassen, og uten at fører eller hund har kunnet observere utleggingen. Videre må utleggingen skje på en slik måte at hunden ikke bruker utleggerens spor til hjelp ved lokalisering av viltet.

Dommeren anviser «fluktretningen» og standplassen hvor start og avlevering skal finne sted, og hvor fører skal oppholde seg så lenge hunden er under prøving. På kommando skal hunden ved utnyttelse av vinden avsøke det anviste terreng, lokalisere viltet som gripes og straks bringes tilbake til standplass hvor det avleveres til føreren. Fører kan dirigere hunden ved tegn, tilrop eller fløyte. Dommeren avgjør når prøving av hunden skal avsluttes.

Særskilt for UK:
Avstanden fra standplass til apportobjektet skal være et godt haglehold 30 til 50 meter styrt av topografi. Prøveområdet skal være oversiktlig, åpen mark, og det skal etterstrebes at
apportobjektet plasseres slik at vinden blir best mulig for hunden, forholdene tatt i betraktning.

Særskilt for AK:
Det benyttes her 2 stk. apportobjekter. Avstanden fra standplassen til apportobjektet skal være minst 50 meter, og avstanden mellom dem minst 10 meter. Prøveområdet skal dels være åpen mark, dels tettere vegetasjon. For å kunne godkjennes må hunden bringe begge apportobjektene til standplass hvor de avleveres til føreren.

Poengsummen kan ikke settes høyere enn poengene på fuglen med lavest poengsum. Hund som vi er sikre på at påviser viltet, og deretter forlater dette uten å ta det med seg, skal avsluttes. Dette gjelder når hunden påviser viltet første gang, og ikke om hunden legger ned viltet på vei inn for deretter å ta det opp igjen med eller uten kommando. Det presiseres at dette kun gjelder i AK. I begge disse situasjoner får ikke hunden flere påsett.


PREMIERING:

Ved prøve i apportgrenene utdeles 1., 2. eller 3. premie apport. For hver disiplin gis skriftlig kritikk og
karakter etter skala fra 0-10 med 10 som beste resultat. Hund som ikke har oppnådd minst 4 i hver øvelse,
kan ikke premieres.
For å få 1. pr. apport kreves minst 8 poeng i hver disiplin.
For å få 2. pr. apport kreves minst 6 poeng i hver disiplin.
For å få 3. pr. apport kreves minst 4 poeng i hver disiplin.
Premie kun fra apportprøve meritterer ikke til start i VK på utstilling eller jaktprøve.

 

SØK